Byddwch yn rhan ohono!

Dewch i gymryd rhan!

Mae beicio mynydd yn fusnes mawr i dde Cymru a nod llwybrau beicio mynydd Cognation De Cymru yw buddsoddi mewn beicio mynydd.  Ein prif amcan yw datblygu de Cymru i fod yn atyniad beicio mynydd gorau’r DU.

Dyfodol Cognation

Mae Cognation Cyf bellach wedi cofrestru fel cwmni a gyfyngir gan warant. Mae hyn yn golygu y gallwn symud ymlaen a gweithio gyda busnesau lleol a’r gymuned beicio mynydd i greu incwm. Fel rhan o enw Cognation rydym wedi cynnwys y teitl ‘Beicio, Rhoi, Cynnal’ ar y logo. Pryd bynnag y byddwch yn gweld y logo hwn (isod), gallwch sicrhau bod yr holl arian sy’n cael ei gasglu yn mynd i wella’r llwybrau a chefnogi gweithgareddau eraill sy’n ymwneud â beicio mynydd yn ne Cymru.

 

 

Hyd yn hyn, dyma’r busnesau sydd wedi cofrestru i fod yn rhan o Beicio, Rhoi, Cynnal yng Nghwm Afan:

Canolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan

Mae blwch rhoddion mawr yn y ganolfan ymwelwyr. Cesglir yr arian bob chwarter.

Sied Feiciau Cwm Afan

Mae gan Sied Feiciau Cwm Afan flwch cyfraniadau ar y cownter lle gall cwsmeriaid roi eu harian mân. Mae Ben hefyd yn garedig wedi cytuno i roi 50c o bob tiwb mewnol beic a werthir i Beicio, Rhoi, Cynnal ac mae ganddo hysbysfwrdd y tu allan i’r siop lle gallwch werthu beiciau/darnau o feiciau a rhoi cyfraniad.

Llety Bryn Betws

Mae gan Lety Bryn Betws flwch cyfraniadau mawr wrth fynedfa’r prif adeilad, a hefyd flwch cyfraniadau llai sydd ar gownter yr ardal fwyta awyr agored.

Lodge Cycles

Mae gan Lodge Cycles flwch cyfraniadau ar y cownter ar gyfer eich arian mân.

Caffi Skyline  / Skyline Cycles

Mae gan y caffi flwch cyfraniadau mawr gyda’r arian yn cael ei gasglu bob chwarter. Mae gan Skyline Cycles flwch cyfraniadau ar y cownter ar gyfer eich arian mân.

Os hoffech gymryd rhan gyda Cognation Cyf a Beicio, Rhoi, Cynnal, ffoniwch Louise King ar 01639 686068 neu e-bostiwch cognation@npt.gov.uk. Gallwn ganfod y math gorau o greu incwm i chi a’ch busnes.

Rydym yn edrych ymlaen at weithio gyda chi a gwneud beicio mynydd yn ddiogel i’r dyfodol yn ne Cymru.

Eich Busnes a llwybrau beicio mynydd Cognation De Cymru

Er mwyn denu hyd yn oed mwy o ymwelwyr i dde Cymru i brofi’r llwybrau, rydym am weithio gyda chi i sicrhau bod ymwelwyr yn cael profiad gwych ac yn penderfynu dychwelyd.  Rydym hefyd am annog ymwelwyr i ledaenu’r gair am eu profiad!

Felly sut gallwn helpu’ch busnes chi?

Mae llwybrau beicio mynydd Cognation De Cymru bellach yn nod masnach cofrestredig ac ni ellir ei ddefnyddio heb ganiatâd. O ystyried hyn, rydym wedi llunio pecyn o ddeunyddiau i chi ei ddefnyddio. Mae’r pecyn yn cynnwys posteri, sticeri a logos y gallwch eu defnyddio ar eich gwefan.

Drwy gynhyrchu deunyddiau marchnata llwybrau beicio de Cymru Cognation, rydym yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ddatblygiadau y gallwch ei rhannu â’ch ymwelwyr neu’ch cwsmeriaid.

Os rhowch unrhyw daflenni hyrwyddo sydd gennych i ni, gallwn eu harddangos pan fyddwn yn mynd i sioeau masnach neu ddigwyddiadau.

Dolenni:
PDF Arweiniad i Feicio Mynydd Cymru Gyfan – cynhyrchwyd gan Ganolfannau Rhagoriaeth Beicio er mwyn hysbysu busnesau twristiaeth ar draws Cymru am fanteision denu beicwyr mynydd a sut i wneud hyn.

Os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â defnyddio unrhyw agwedd ar y deunyddiau marchnata y cyfeirir atynt uchod, e-bostiwch cognation@npt.gov.uk