News and Blog

Ewch ar eich beic i roi cynnig ar yr Her Fforwyr Dechreuol newydd

Postio: 20 Mai 2014

Ydych chi”n chwilio am rywbeth i ddiddanu”r plant dros wyliau”r? Parc Coedwig Afan yw”r lle i chi!  Mae”r llwybr i ddechreuwyr a ariennir gan yr UE, â man sgiliau i blant, yn llwybr gwyrdd ‘hawdd’, sy”n troelli ac yn gwyro ac wedi”i adeiladu mewn rhannau; gan alluogi beicwyr i brofi cymaint neu cyn lleied ag maen nhw eisiau.

 

Yn ogystal â”r llwybr i ddechreuwyr, mae llwybrau beicio de Cymru Cognation, mewn partneriaeth â Croeso Cymru, yn lansio gweithgaredd newydd i blant, yr Her Fforwyr Dechreuol.   Prosiect partneriaeth yw Cognation rhwng CBS Castell-nedd Port Talbot, CBS Merthyr Tudful, CBS Caerffili a Chyfoeth Naturiol Cymru. Ariennir y prosiect trwy”r Prosiect Twristiaeth Gynaliadwy dan arweiniad Croeso Cymru, sef Adran Twristiaeth Llywodraeth Cymru, gyda chefnogaeth trwy Gronfa Gydgyfeirio Datblygu Rhanbarthol Ewrop yr UE.   Darparwyd arian cyfatebol gan fentrau Adfywio Blaenau”r Cymoedd a Chymoedd y Gorllewin Llywodraeth Cymru, BikePark Cymru a sefydliadau partner.

Mae”r Her Fforwyr Dechreuol yn annog plant i fod yn fwy ymwybodol o”u hamgylchiadau wrth feicio ar hyd y llwybr i ddechreuwyr.  Rhan o”r her i blant yw chwilio am blaciau rhwbio bywyd gwyllt ar hyd y llwybr yn y rhan ‘Coed Kanji’. 

Casglwch becyn gweithgareddau fforwyr dechreuol o Ganolfan Ymwelwyr Parc Coedwig Afan a dechreuwch fforio.  Ar ôl ei chwblhau, bydd plant yn cael tystysgrif fforiwr dechreuol o”r ganolfan ymwelwyr.

Mae ail lwybr gweithgareddau bywyd gwyllt, Fforiwr Bywyd Gwyllt Cwmcarn, hefyd wedi”i lansio yn Rhodfa Coedwig Cwmcarn, Caerffili, trwy brosiect Cognation.

Meddai”r Cynghorydd Ali Thomas, Arweinydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot, ‘Mae Parc Coedwig Afan yn lleoliad penigamp i ymweld ag ef trwy gydol y flwyddyn a”r llwybr i ddechreuwyr yw”r lle perffaith i blant ddatblygu sgiliau beicio mynydd.  Mae”r Her Fforwyr Dechreuol newydd yn cymysgu beicio mynydd â dysgu am y bywyd gwyllt lleol mewn amgylchedd hwylus a difyr.”

Meddai Peter Cloke, Rheolwr Bro Coedwigoedd, Cyfoeth Naturiol Cymru, “Mae”r Her Fforwyr Dechreuol ym Mharc Coedwig Afan yn ychwanegiad ardderchog at y llwybrau a chroesawodd 29,000 o ymwelwyr y llynedd yn unig, gan roi hwb i”r economi leol. Mae gan y parc gyfleusterau ardderchog sy”n galluogi pobl o bob oedran i fwynhau”r awyr agored.”